Aktuální vývoj lidstva a planety Země

článek dále zpracovávám, prosím v mém nabitém programu o trpělivost! :)

Moji milí a drazí přátelé,

ráda bych vám v tomto článku postupně přinesla souhrn informací k vývoji, který se právě odehrává v každém z nás, v lidstvu jako celku a také v duši i těle naší Matky, planety Země a v celé naší galaxii. Podíváme se na toto dění na všech úrovních.

Z Vyšších světů jsou k nám uvolňovány mocné proudy duchovního poznání. Naše solární soustava se pomalu přesunula do fotonového pásma čistého světla z Plejád. Proto máme pocit, jako bychom měli přetížené energetické obvody a cítíme se neuzemnění, jako by nám scházela vnitřní stabilita, na kterou jsme byli zvyklí.

Dění největšího možného významu


Život každého z nás nebude ničím víc ani ničím míň než tím, čím si ho každý z nás udělá.

Proměňuje se každý člověk, planeta Země a celá naše Galaxie (a tudíž celý vesmír)

Ti z vás, kteří jste četli dopis Arkturiánů lidstvu, který jsem pro vás přeložila na začátku října, budete vědět, k čemu se vztahuji, a ti, kteří jste dopis nečetli, si ho můžete přečíst v mém blogu, než budete pokračovat ve čtení tohoto textu, abyste se zorientovali. Mnohé informace totiž, které vám dnes přinesu, budou se slovy z dopisu souviset, ba dokonce, jak uvidíte sami, je potvrdí.

Jak už jsem psala, jsem duchovní praktik, ba pragmatik, tj. nejsem žádný sluníčkář a vše podrobuji hlubokému až kritickému zkoumání, a pokud mi data nedávají smysl, není možné je navázat do dalších mnohem hlubších, nebo chcete-li vyšších, souvislostí, nebo nedostanu-li potvrzení z jiných úrovní, že je potřeba se daty dále zabývat a pracovat s nimi, dokud tyto souvislosti neobjevím, nepřijímám žádnou informaci jako danou. A i tehdy zůstávám stále otevřená a s datovými strukturami stále pracuji a dovoluji jim, aby se upravovaly, rozpínaly a adaptovaly se na stále se rozšiřující vědomí.

Tento postup je zvláště důležitý v dnešní době, kdy dochází k obrovské transformaci nejen lidstva a jeho vědomí, ale i naší mateřské planety, naší Matky Země, a stejně tak našeho Otce - naší hvězdy Slunce, a stejně tak našeho galaktického domova - naší galaxie Mléčné dráhy, a tedy i transformace celého vesmíru. Všechno toto přelomové dění, kterým si na všech úrovních prochází nejen člověk, ale i vesmír, kterého jsme neoddělitelnou součástí, si dnes ukážeme na hmatatelných, doslova materiálních důkazech. :)

Lidstvo prochází zákonitým vývojem a není možné se proti němu postavit, protože by nás rozdrtil. V energetickém fotonovém pásmu, do kterého se planeta Země začíná nořit, lidstvo zůstane po dalších 2.000 let, což způsobí masivní posun ve vědomí i těch nejzaostalejších.

Tyto změny v těch nejjemnějších energetických strukturách Duše světa, která je propojena s Duší každého člověka nejen na Zemi, ale i těch, kteří se právě nacházejí na energeticko-duchovní úrovni, tj. mezi svou poslední smrtí a novým životem, způsobují, že se vědomí člověka rozšiřuje, a současně se pozvedá i vibrace celé planety. Zmiňuji se o této skutečnosti v celé knize.

Ti z vás, kdo četli moji knihu Známe se celé věky, by neměli být děním posledního roku překvapeni

Ti z vás, kteří jste četli mou knihu Známe se celé věky, si možná vzpomenete, že jsem se v ní zmiňovala, že se planeta Země začíná nořit do fotonového pásma, což přinese zcela jasně definovaný vývoj. Abyste nemuseli dohledávat, základ textu vám přináším tady:

... "V celé této knize mluvíme o obrovských změnách ve strukturách Duše člověka, které stojí za transformací celé lidské společnosti, jejích hodnot, struktur a systémů na všech úrovních a ve všech oblastech. Proč a co se děje v lidské Duši, a čím byly tyto změny spuštěny, jsme si vysvětlili v předešlé kapitole, když jsme mluvili o duši vědomé. Je logické, že tyto hluboké a zásadní změny, plynoucí až z hlubin lidské Duše, musí zasáhnout i vztahy nejen partnerské, ale i mezilidské. Tyto změny totiž neznamenají nějaký přechodný trend, který časem pomine. Máme to obrovské štěstí, že jsme se ocitli v bodě vývoje lidstva a Země, kdy doslova stojíme na evoluční křižovatce enormního revolučního významu. Změny, které se odehrávají, jakkoli vypadají dramaticky, jsou zcela pozitivní, a mají pouze za úkol eliminovat zastaralé vzorce a programy v myšlení, postojích, cítění a chování člověka. Nejde tedy o chybu v systému, a už vůbec ne o jeho úpadek či dokonce zhroucení, ale naopak o jeho totální upgrade. Upgrade z omezeného pozemského vědomí na vědomí galaktické či holografické. Který, uznávám, může některé velmi bolet a způsobit jim trauma, ale to jen proto, že nejsou ochotni se pustit starých pořádků a odevzdat se proudu. Jsme účastníky obrovského posunu, nikoli jeho svědky. To proto, že svědci jen pasivně pozorují a proud se jich netýká. My jsme, a to doslova každý z nás, jeho aktivnímu účastníky a každého z nás se osobně týká. Nikdo této participaci čili účastenství neuteče, ani bača na zapadlé slovenské salaši kdesi pod Tatrami. Je to zákonitý vývoj a není možné se proti němu postavit, protože by nás rozdrtil. Začínáme se nořit do fotonového pásma, ve kterém lidstvo zůstane po dalších 2.000 let, což způsobí masivní posun ve vědomí i těch nejzaostalejších. Vědomí všech, kteří se zrodí na planetu Zemi, zažije postupně posun z 3. dimenze do dimenze 5."

Vědomí všech, kteří jsou nyní na planetě Zemi nebo se na ni v budoucnosti zrodí, zažije postupně posun z 3. dimenze do dimenze 5.

Vědomí člověka se začíná rozšiřovat pod vlivem zvyšující se vibrace, je-li systém na posun připraven

Ve zkratce jde o to, že vědomí člověka má tendenci za vyšších frekvencí expandovat neboli se rozšiřovat. Ale každý individuální systém musí mít pro tuto expanzi nástroje a prostor, kam se rozšířit. To způsobuje, že se bod vnímání, který byl dosud spojen u většiny lidstva pouze se třetí dimenzí, začíná v některých oblastech přesouvat na úroveň čtvrtou, a u některých až na úroveň pátou.

Platí, že změníme-li perspektivu vnímání, automaticky se v důsledku toho změní i pozorovaný obraz a objeví se zcela nové souvislosti, z nichž vyplynou zcela nové závěry týkající se naší reality.

To člověka automaticky nutí k přehodnocení původních vzorců chování, cítění, prožívání a myšlení, které vycházely z původní, nyní už zastaralé perspektivy. Jednoduše ztratily svou platnost. Jsou zrušeny a už neplatí. Nikoho už nemůže zajímat, že byly přijatelné ještě relativně nedávno, posun ve vědomí je začíná činit automaticky a zcela přirozeně neudržitelnými.

Hlavním rysem těchto změn je, řečeno prostým a každodenním jazykem, že všechno, co není autentické a opravdové, co není založeno na radosti, lásce a důvěře, ale naopak plyne ze strachu, pohodlí a závislosti, se začíná bortit a zanikat.

Na každého z nás je činěn enormní vývojový tlak, a to jak na náš energetický systém, tak na nižší já, ale i na naše vědomí. Nacházíme se v období, kdy je doslova imperativem, aby každý jednotlivec dosáhl určité hladiny osobní vibrace, aby byl ochráněn před účinky neustále se zvyšující vibrace globální."

Energetické důsledky dění

Našimi systémy proudí mnohem více energie

A co přesně mám na mysli vzrůstající vibrací a změnami v energetickém poli? Nemusíte být nijak zásadně vzděláni ve fyzice, abyste věděli, že pokud do elektrického vedení pustíte silnější proud, než pro který je vedení uzpůsobeno, dojde k jeho poškození, spálení. Právě proto popisují Arkturiáni svůj zásah do našich nervových systémů a DNA, ve kterých je kódován nejen náš nervový systém, energeticky, i tělesně. Ten na obou rovinách prochází upgradem, aby nám umožnili se adaptovat na tuto extrémně zvyšující se energetickou nálož, do které se stále hlouběji noříme, protože my sami jako lidstvo bychom už tuto adaptaci přirozeně včas nezvládli. K tomu se ale dostaneme později. Vraťme se ještě k oněm zapouzdřeným obsahům.

Dále v druhém dílu knihy Známe se celé věky, který je od začátku roku textově připraven k vydání, (jen se stále pracuje na obálce, která je v procesu vývoje - mám totiž zcela jasnou představu, jaká má být), uvádím tyto informace, které navazují na ty předešlé:

Z Vyšších světů jsou k nám uvolňovány mocné proudy duchovního poznání. Naše solární soustava se pomalu přesouvá do fotonového pásma čistého světla z Plejád. Proto máme pocit, jako bychom měli přetížené energetické obvody a cítíme se neuzemnění, jako by nám scházela vnitřní stabilita, na kterou jsme byli zvyklí.

Naše energetické systémy jsou přetížené

Z čeho tedy plyne popisovaný pocit, který v 2. díle Známe se celé věky popisuji jako "...přetížené energetické obvody, které vyvolávají pocity, kdy se cítíme neuzemnění, jako by nám scházela vnitřní stabilita, na kterou jsme byli zvyklí"?

Tento stav nebo pocity neuzemnění souvisejí s naší destabilizovanou energetickou a následně i tělesnou soustavou, která reaguje na změny v našem energetickém poli. Tyto změny zpracovává na prvním místě naše nervová soustava, a to jak - nejdříve na energetické úrovni, a hned poté i na úrovni tělesné. Je tomu tak proto, že naše nervová soustava je v obou formách (té energetické i tělesné) vodičem všech energií v těle.

A právě naše nervová soustava je v této fázi probíhající transformace pod největším tlakem: určitě znáte - a někteří nejen z posledních několika měsíců - pocity, kdy se cítíte opravdu unavení až vyčerpaní, možná si musíte jít lehnout i přes den a usnete, i když jste před tím nikdy neusnuli, a nebo se vám naopak stává, že přesto, že jste unavení, ležíte v posteli a nemůžete usnout, možná dokonce pociťujete ve svém těle chvění a vibrace.

To všechno souvisí se změnami v magnetickém poli Země a současně se změnami, které popisují Arkturiáni ve svém dopise jako upgrade našeho nervového systému. Někteří z vás jste možná zažili různé jiné zvláštní stavy jako jsou např. pocity sucha v ústech, a/nebo v očích, pískání v uších, slabost a motání hlavy, malátnost, ztráty rovnováhy, což je právě důsledkem neuzeměnosti a dále přetížení nervové soustavy na úrovni sympatiku, který pod tímto tlakem aktivuje v těle stav ohrožení. V takovém případě je aktivován nervus vagus a ten stáhne funkci většiny orgánů (až na srdce) do omezeného režimu a my se cítíme pod psa.

K dalším projevům patří objevení se nových nebo probuzení starých bolestí, které většinou trvají pár dnů a pokud jim dovolíte se uvolnit, tj. necháte energie, které je vyvolaly, systémem volně projít, skutečně za pár dnů odezní.

A hned na to je mohou vystřídat další: jde o bolesti hlavy, páteře a zad, svalů a šlach, kloubů, ale i orgánů. Všechny tyto bolesti se aktivují proto, že byly ze svého zapouzdření a spánku probuzeny a aktivovány právě působícími extrémními energetickými vlivy. Ptáte se proč? Jak je to možné? Inu protože všechno je energie. Nic než energie neexistuje. Má jen různé formy. A proto, setkají-li se dvě různé energie, vždy spolu ko-reagují. Jak přesně? Pojďme se na to podívat v dalším bloku textu.

Z textu, který jsem psala před rokem a půl, je zřejmé, že tyto vlivy byly už aktivní a působily na nás intenzivně už tehdy, a ti citlivější z nás už je vnímali a byli jimi ovlivňováni. Působení těchto vlivů postupně zesilovalo a stále bude zesilovat, jak se budeme nořit stále hlouběji do už zmiňovaného fotonového pásma. Extrémní zvýšení jeho intenzity jsme však zaznamenali koncem září a začátkem října, a právě o tomto období mluví Arkturiáni ve svém dopisu. Přesně tam popisují stavy a pocity s těmi vlivy spojené, které jsme ti citlivější z nás vnímali už před pár lety, jak je zřejmé z mých textů.

Emoční důsledky stávajícího dění

U lidstva právě dochází k čištění na energeticko-emoční úrovni i na úrovni tělesné

Doposud jsme žili v zemském energetickém poli, které vykazovalo víceméně konstantní hodnoty, a proto bylo mnoha nezpracovaným energetickým obsahům a kódům v našem systému dovoleno se zapouzdřit, usnout a počkat si na dobu, až budeme na jejich zpracování ve svém vědomí energeticky a vibračně připraveni nebo až budou probuzeny energetickým budíčkem.

To jest energií, která pokud se kolem nás nebo v nás aktivuje, nedovolí, aby tyto obsahy zůstaly nadále uzavřené. A to je přesně to, co se děje právě v této době. A to hned ze dvou úrovní: zaprvé pod vlivem zásadních změn v geo-magnetickém poli planety Země, a zadruhé pod vlivem energetické práce Arkturiánů na našich energetických systémech. Oba tyto vlivy způsobují otevírání zapouzdřených obsahů v našich systémech, ať emočních, které se projevují jako různé negativní pocity a stavy, až po ty tělesné, kdy se projevují jako výše popsané bolesti. Tyto zapouzdřené obsahy jsou totiž neslučitelné s narůstající vibrací.

Otvírají se v nás dosud zapouzdřené obsahy

Mnozí z nás tyto obsahy otvírají při své vnitřní práci a každý z nás se dostává do různých hloubek svého systému. Nicméně, v této fázi proměny lidstva, Země i galaxie, potažmo celého vesmíru, se dostáváme do mnohem větších hloubek, a tak se neotvírají pouze zapouzdřené obsahy z úrovně tohoto našeho aktuálního života a z úrovní našeho individuálního Bytí tady na planetě Zemi, ale často tyto úrovně přesahují a týkají se našeho základního kódování, které sahá až ke stvoření individuální duše každého z nás. Proto se v této době nikdo sám se sebou nenudí a každý z nás má, co dělat. A není nikdo, koho by se tato transformace v nějaké formě vnitřně nedotkla a nenutila ho k (další) vnitřní práci.

Někdo, kdo nebyl zvyklý se sebou a se svou duší pracovat, se teď zabývá otevíranými tématy, které mají původ ve svrchnějších úrovních jeho systému plus se uvolňují obsahy, které souvisí s upgradem jeho nervové soustavy a DNA. Tak u nich dochází k uvolňování mnohem více dat než kdykoli předtím, a to je hodně destabilizující. Celkový pocit těchto vnímavých lidí je: "Něco se děje se mnou, nepoznávám se, cítím se vykořeněný a nestabilní." Tento pocit navíc doprovází různé negativní emoční stavy, od strachu a úzkosti, přes vztek, ztrátu naděje, bezmoc, zoufalství apod. Všechno toto dění je důsledkem rozpadu ztuhlých šablon našeho zdánlivě bezpečného života, a proto jsou tyto duše těmito daty více zahlceny a přemoženy než jindy, ačkoli zdroj těchto stavů v sobě tito lidé nesli i předtím.

Celkový pocit lidí, kteří jsou spojeni se sebou samými, se svou vlastní duší, by se dal popsat takto:

"Něco se děje se mnou i  sdruhými a vůbec s celým světem. Netuším, co se děje, ale nepoznávám se, cítím se vykořeněný a nestabilní."

Co se to se mnou (sakra) děje?

Na druhé straně ti, kteří jsou na vnitřní práci uvyklí, sice mohou mít také sem tam zatopeno pod kotlem, ale už mají účinné nástroje, jak pracovat s uvolňováním bloků, které stojí v cestě zvyšování vibrace, které se teď na oněch 2 zmíněných úrovních odehrává. To je tedy proces, který se odehrává v našich energetických a následně tělesných systémech, a proto ten zvláštní vnitřní stav a ty bolesti.

Pokud už máte na sobě hodně odpracováno, zažíváte pod vlivem zvyšující se vibrace naopak průniky do nádherných stavů Lásky, blaženosti a míru a klidu, anebo v nich setrváváte trvale/-ji, a to i tehdy, pokud se hlouběji zajímáte o současné politicko-ekonomické dění nejen doma, ale i ve světě, a to nejen v souvislosti s covidem, a tudíž jste si vědomi, kam se momentálně svět řítí. Ale právě toto propojení na Zdroj, vás i přes stávající vývoj naplňuje odvahou, nadějí, vírou a Láskou a klidem.

Ale vraťme se k těm z vás, pro které tato fáze vývoje není tak příjemná. Řekli jsme si, že na nervovou soustavu, jak na úrovni energetické, tak tělesné, jsou následně navázány další energo-tělesné systémy, které začnou vibrovat a ztrácet stabilitu a svoji 100% funkčnost, pokud jsou narušeny přetížením nervového systému, primárně na energetické úrovni a následně na úrovni tělesné. Přesně a doslova toto popisují ve svém dopise lidstvu Arkturiáni, jak už víte.

Určitě se některým z vás už teď po přečtení těchto řádků ulevilo, protože už víte, co se děje s vámi nebo s vašimi blízkými. Abyste ale mohli svou úlevu ještě prohloubit a na zlepšení svého stavu aktivně zapracovat, na konci tohoto článku vám přinesu pár cvičení z energetické medicíny, které vám pomohou úžasným způsobem celý váš systém fantasticky účinně stabilizovat a harmonizovat.

Abyste zcela přesně a s jasností pochopili, co mám na mysli, mluvím-li tu stále o zvyšování vibrací a o energetické náloži a změnách v elektromagnetickém poli kolem nás, která se týká nejen lidstva jako celku, ale i každého jednotlivce, a stejně tak silně i naší planety Země, a následně celé naší galaxie, (a celého vesmíru), provedu vás malou virtuální observatoří pomocí satelitních záznamů NASA s popisem zkušeného narátora Jamese Kaufmanna z World News Report Today, který se zabývá touto tématikou už více než deset let.

Nejdříve se podíváme na téma Schumannovy rezonance, která se změnami v elektromagnetických polích, které nás ovlivňují, souvisí jako první.

 Planeta Země se přerozuje s námi a my s ní - Schumannova rezonance


V několika videích, které najdete pod tímto textovým blokem se budete moci sami a doslova na vlastní oči přesvědčit, v jak extrémních podmínkách poslední půl rok žijeme, a se kterými se musí těžce vyrovnávat naše planeta Země. Nejdříve se podíváme na Schumannovu rezonanci a pak na další extrémy, které se v posledním půlroce odehrávají v souvislosti s naší mateřskou planetou - planetou Zemí. Videa jsou v angličtině, ale v nastavení videí si můžete zvolit titulky, abyste případně lépe rozuměli. Já ke každému videu uvedu souhrn informací, které prezentuje.

První úroveň změn na úrovni naší planety Země: Schumanova rezonance

V tomto textu se vysvětlení Schumannovy rezonance dotknu jen stručně, protože jsem pro vás toto téma zpracovala samostatně v blogovém článku. Doporučuji si nejdříve tento článek přečíst, abyste všechny informace, které najdete v tomto textu, uměli dát do hlubších souvislostí. Článek najdete zde.

Předpokládám, že jste se vrátili ke čtení tohoto textu po přečtení článku o Schumannově rezonanci. Pojďme tedy pokračovat dál. Už je vám jasné, jak mimořádnou energii Schumannova rezonance představuje pro duchovní vývoj člověka, a jak úzce souvisí s jeho energetickým a tělesným zdravím, a také s mentální, emoční i fyzickou pohodou.

A právě tato Schumannova rezonance, která od roku svého objevu v r. 1953 byla do roku 2012 konstantou a vykazovala minimální výkyvy ze své jinak konstantní, tedy stálé hodnoty 7,83 Hz (herzů), se právě od zmíněného roku 2012 začala vychylovat. Nešlo o odchylky zásadní. Pamatuji si, že když se někdy kolem roku 2015 dostala nad hranici 15 HZ, probírala jsem to se svou kamarádkou a byly jsme nadšené tím extrémem a notovaly jsme si, jak začíná transformace světa akcelerovat. Od té doby došlo ještě k řadě výkyvů SR, ale šlo jen o nárazové výchylky, které se nedostaly nad 30 Hz. Od podzimu tohoto roku se ale situace změnila, opět přesně dle popisu Arkturiánů. Tady vám přináším několik záznamů z přístrojů NASA, které dokládají, že Země a spolu s ní člověk prochází obrovskou proměnou.

Tento záznam je z dnešního dne, tedy ze dne 4.1. 2020 a

ZÁZNAMY OKOMENTUJI BĚHEM PŘÍŠTÍCH DNŮ  :)


Záznam z 3.1. 2020

ZÁZNAMY OKOMENTUJI BĚHEM PŘÍŠTÍCH DNŮ


Záznam z

ZÁZNAMY OKOMENTUJI BĚHEM PŘÍŠTÍCH DNŮ


Záznam ze 4.12.2020

ZÁZNAMY OKOMENTUJI BĚHEM PŘÍŠTÍCH DNŮ


Záznam ze dne

ZÁZNAMY OKOMENTUJI BĚHEM PŘÍŠTÍCH DNŮ

Záznam ze dne

ZÁZNAMY OKOMENTUJI BĚHEM PŘÍŠTÍCH DNŮ


Záznam ze dne

ZÁZNAMY OKOMENTUJI BĚHEM PŘÍŠTÍCH DNŮ


                         Transformace                                             i za hranicí Země

Vedle Schumannovy rezonance je další extremitou vnější tlak kolem naší planety

Extrémní výkyvy v Schumannově rezonanci jsou ale pouze jedním z více extremit, které se odehrávají s planetou Zemí a kolem ní, a které mají přímý dopad nejen na naši planetu, ale také na každého z nás, a to jak tělesně, tak energeticky, to jest i duševně a emočně. Pojďme se na to podívat:

Dalším extrémem, který nás a Zemi zásadně ovlivňuje, vedle Schumannovy resonance, je dění jak v bezprostřední, tak vzdálenější magnetosféře planety Země. Jak na videu uvidíte, a pokud mluvíte anglicky i uslyšíte, s naší planetou se děje několik dalších zvláštních věcí, které zkušený moderátor popisuje jako "nevysvětlitelné z hlediska fyzikálního a matematického". Každý z těchto extrémních jevů si nejdříve vysvětlíme na jednotlivých fotkách hned pod tímto textem a teprve potom se přesuneme k satelitním video-záznamům těchto jevů. Všechny fotografie a záznamy pocházejí z posledních dnů, aby byly co nejakuálnější, ale pokud vás dění fascinuje stejě jako mne, můžete se na zdrojové stránce zpětně podívat na celou řadu záznamů až rok a půl zpět.


PRVNÍ FOTOGRAFIE - GEOMAGNETICKÝ TLAK

Země letí vesmírem rychlostí kolem 108 tisíc kilometrů (67.000 mil) za hodinu. Stejně jako když jedete v autě, ve člunu, na lyžích apod., platí, že čím větší rychlost, tím větší tlak na "příď", tj. na té části, která "rozráží" vzduch. Takto "rozrážený" vzduch se pak "rozděluje" do dvou proudů a proudí dál po obou stranách pohybujícího se tělesa. Když dorazí na konec tohoto tělesa, dojde k menšímu zpětnému chodu tohoto vzduchu za pohybujícím se tělesem, který vytvoří tlak, který je ovšem zanedbatelný. - Toto platí bez rozdílu při jakémkoli ději, kdy se pohybuje těleso v podmínkách, kde vládnou nám známé zákony fyziky. A tyto vládnou na planetě Zemi i mimo ni v její bezprostřední blízkosti. A teď se spolu podívejme na první fotografii.

Podívejte se pozorně na snímek vlevo (budeme pracovat s ním, protože jev je tam lépe pozorovatelný, i když totéž je zjevné při pohledu na Zemi z jiné perspektivy na druhém snímku vpravo na stejné fotografii). Na fotce se nejdříve podívejte na barevnou škálu nahoře, která definuje sílu tlaku. Vidíte, že nalevo začíná modrou, přelévá se do jemné žluté a vrcholí na temné červené vpravo. Tmavě modrá barva představuje nulový tlak, světle žlutá minimální tlak a temně červená napak tlak extrémní. A teď se podívejte znovu na levý snímek, na kterém vidíte planetu Zemi (černobílé kolečko uprostřed snímku) na její cestě vesmírem. Všimněte si dvou vrstev tlaku kolem naší planety. Ta první vrstva bezprostředně obklopuje černobílé kolečko, tedy planetu Zemi a má na levé straně silnou vrstvu tmavě modré barvy, která svým odstínem vypovídá o nulovém tlaku, a to i přesto, že Země letí vysokou rychlostí vesmírem a svou přídí rozráží atmosféru. Všimněte si, že tlak na "zádi" Země, tam kde by měl být minimální, je naopak nejvyšší možný, jak vidíte na půlkruhu temně červené barvy, který je umístěn hned za Zemí, a který dosahuje vrcholu stupnice. To je něco, co je zcela nevysvětlitelné, protože se tlak nachází přesně na opačném místě, než kde se nacházel ještě do nedávna. Jinými slovy: za Zemí by měl ýt oblouk modré barvy a tmavě červená by měla být na místě velkého oblouku na přídi, tedy před Zemí na opačné straně.

A to je právě to další místo s podobným děním, které se odehrává před planetou - vidíte ten velký oblouk přes celou šířku snímku úplně nalevo? Má světlounce nažloutlou barvu, namísto aby byl temně červený jako donedávna, protože právě na tomto místě za normálních okolností dochází k největšímu tlaku, jak Země rozráží atmosféru před sebou. Tlak sice různě kolísá, jak uvidíte následně na videu, ale tento jev se opakuje a vrací stále znovu a znovu. Jste schopni si uvědomit ten extrém a jeho fyzikální nepochopitelnost?

Toto dění se v této formě vyskytuje od minulého roku a v této extrémní formě od léta roku 2020. Jediným možným vysvětlením, které by toto dění objasnilo, by bylo, že se na naši planetu obrovskou rychlostí řítí obrovitánské těleso. To ovšem není pozorováno ani ve velké vzdálenosti za naší Zemí. Moderátor k tomu říká, že další možností může být černá díra, binární hvězda, silné utrafialové záření nebo, jak říká v jednom z jiných záznamů se stejným obsahem, planeta nebo hvězda, která se nachází v jiné dimenzi. Pokud si vzpomente, to přesně stojí v dopise Arkturiánů, kde se mluví o blížící se planetě Nibiru. Moderátor hledá vysvětlení v rámci svého matematicko-fyzikálního vzdělání. Nicméně, vzhledem k tomu, že není možné takové vysvětlení na této úrovni najít, začal už i on připouštět, že se s planetou Zemí děje něco neobvyklého a podivného. Máte-li chuť si projít více nahrávek a zabývat se tím detailněji, máte možnost. - To je tedy vedle Schumannovy rezonance druhá extremita, která dokazuje, jak obrovitánskou změnou procházíme nejen my jako lidstvo, ale i naše planeta Země a jak uvidíte za chvíli i naše Slunce a celá galaxie.

Na videu dole ze dne 11.1.2021 si najeďte na časovou stopáž 2:54, kde uvidíte, extrémní tlak na planetu Zemi ze všech stran, a tento tlak na "záď" planety byl tak extrémní, že dokonce zcela zrušil v místě tlaku naši zemskou atmosféru. Zkuste si vzpomenout, jak jste se 11. ledna 2021 cítili.


DRUHÁ FOTOGRAFIE - ATMOSFÉRICKÁ DENSITA neboli HUSTOTA

Teď se podíváme na další extrémní jev, který je stejně nevysvětlitelný za normálních podmínek, to jest za podmínek, kdy není pozorovatelný žádný zjevný fyzikální zdroj těchto změn, jako je blížící se planeta, extrémní kosmické větry a podobně. Tentokrát jde o hustotu atmosféry kolem planety země. Opět budeme pracovat s levým snímkem na 2. fotografii, ale jev je stejně tak pozorovatelný i na pravém snímku tamtéž.

Při průletu planety Země vesmírem rychlostí 1.800 km za minutu dochází k rozrážení atmosféry příd´í Země a v důsledku toho se hustota atmosféry zvyšuje v místě, kde se s přídí Země setkává. tak tomu bylo donedávna konstantně. Nyní se podobně jako v případě tlaku, odehrává přímý opak: tj. extrémní hustota atmosféry se vytváří přesně na opačném místě než by bylo logické a fyzikálně vysvětlitelné, tedy na zádi planety Země, což vidíte na tmavě modré barvě oblouku za planetou Zemí (v jednom místě dosahuje modrá nejvyšší stupně intenzity a tedy i měřená hustota) a naopak na přídi vidíme barvu bílou, která znamená nulovou hustotu! Závěr je stejný. Něco obrovského a fyzickým okem neviditelného a přístroji nezměřitelného vytváří obrovitánský tlak zezadu na naši planetu Zemi. Jak se síla hustoty proměňuje můžete pozorovat na videu pod fotografiemi.


TŘETÍ FOTOGRAFIE - KOSMICKÉ A SOLÁRNÍ VĚTRY

Na třetí fotce vidíme další extremitu. Moderátor ji popisuje jako "probíhající bitvu" za planetou Zemí ve vzdálenosti až stamilionů kilometrů za ní. To černé kolečko v pravé části fotky s bílou barvu ve střed je planeta Země. Oproti dvěma předchozím snímkům je snímána Země z opačné strany, to jest cestuje směrem doprava. Na této fotce si budeme všímat šipek, které představují směr kosmických a solárních větrů. Pohybuje-li se planeta Země vesmírem svou rychlostí, šipky  - neboli vítr/ vzduch se mají logicky a opět za normálních okolností pohybovat proti směru jejího pohybu, což je logické. A teď sledujte šipky na obrázku a všimněte si, že za Zemí v jejím středu dochází k obrácení těch šipek a ty směřují zpátky k Zemi. Naprosto se nemůže jednat o tzv. odlivový efekt, protože je příliš silný a v příliš velké vzdálenosti (až stamiliony kilometrů za Zemí). Přesně to ale odpovídá oběma jevům, které jsme pozorovali na dvou předešlých fotografiích. Na Zemi tedy vytváří něco ze zadu extrémní tlak, a jak říká moderátor, může to být toulavá hvězda, binární hvězda, černá díra, ultrafialové záření apod. My víme, jak jsme si řekli na začátku článku, že se planeta Země noří do fotonového pásma Plejád (spolu s celou galaxií), která se vyznačuje extrémní radiací a vysokou vibrací, která souvisí se zvyšující se vibrací lidského vědomí a se zesilujícím se proudem Lásky, která k nám proudí z úrovní Božství, jak si řekneme v bloku Co se děje s člověkem jako s bytostí hned za touto částí. Stejně tak se mluví o přiblížení planety Nibiru, která už je vývojově nefyzickou planetou, a která se objevuje při uzavírání jedné vývojové epochy lidstva.


VIDEO SE SATELITNÍMI ZÁZNAMY VŠECH POPISOVANÝCH JEVŮ

Extremity, které jsme si dosud popsali, uvidíte na videu níže. Jedná se o jevy, které nejsou kontinuální, ale fluktuují, to jest objeví se a zase se stáhnou a zase znovu se objeví a znamenají, že planeta Země, naše Matka a my s ní procházíme nesmírně významným přerodem.


ČTVRTÁ FOTOGRAFIE - EXTRÉMNÍ CHOVÁNÍ SLUNCE

Bez ohledu na to, že se Slunce nachází na konci svého cyklu minimální aktivity, a tedy by mělo vykazovat minimální aktivitu, jeho chováni je zcela opačné. Jak uslyšíte ve videu, pokud mluvíte anglicky, jeho chování je tak extrémní, že živé i archivní záznamy z posledních 3 dnů byly odstraněny a místo nich jsou k dispozici jen snímky. Moderátor to vysvětluje tím, že se děje s naším Sluncem něco, co má být veřejnosti zatajeno. Nicméně chování naší hvězdy Slunce je extrémní po celou dobu posledních 7 měsíců. Velké koronové díry, sluneční erupce a obrovské výrony plazmy, které na celé planetě Zemi způsobují mnoho zemětřesení, z nichž to geograficky nejbližší jste možná zaznamenali i vy před pár dny v Chorvatsku o síle 6,5 Richterovy stupnice, s tím, že dle zpráv v českých mediích byl zaznamenán otřes i v Praze.

Co je ale důležité pro nás, je, že člověk a jeho vývoj je úzce spjat právě s působením Slunce a jeho bytostí a teď nemám na mysli fyzickou rovinu našeho bytí. Slunce je domovem nesmírně mocné bytosti Ahura Mazdau, jak ji nazýval Zoroaster nebo chcete-li Zarathuštra, staroperský zasvěcenec, který předpovídal její příchod na planetu Zemi a její božský zásah do vývoje člověka. Nejednalo se o nikoho jiného než o bytost, která nese jméno Kristus, která je pro bytostný a duchovní vývoj člověka vlivem, bez něhož by člověk zaprvé nebyl tím, kým je dnes, tedy probouzející se duchovní bytostí, a také by nikdy nedosáhl cíle svého vývoje, který je smyslem a cílem jeho Cesty, a to je zvnitřnění Lásky Božství ve svém nitru a její individualizace. Slunce je tedy Zdrojem těch nejduchovnějších Podnětů, které na Zemi a do duše člověka z Kosmu prýští a spolupodílí se na otvírajícím se lidském vědomí i na transformaci planety Země.

U videa dole si najeďte v souvislosti se Sluncem na časovou stopáž v minutě 1:00 a projděte až k 1:45. Tam uvidíte jednu z dlouhé řady extrémních slunečních erupcí. Záznam nebyl překvapivě smazán a stažen, jak se to v poslední době děje už s pravidelností, ale stačilo jim pouze záznam zastavit. Předpokládaný dopad těchto výbojů, který je automaticky generován počítači, a který souvisí s vlivem těchto erupcí, je ručně upravován a naprosto neodpovídá logickému dopadu plazmických solárních výbojů, které by měly následovat po záznamech výbojů. O to zajímavějším se vývoj jeví. :)


PÁTÁ FOTOGRAFIE - CHYBY V ROTACI ZEMĚ

Další extremitou jsou chyby či nepravidelnosti nebo výkyvy v rotaci Země, které byly dříve zaznamenány jen opravdu velmi vzácně a ve velmi malé intenzitě a délce. Rotace planety Země kolem své osy už není konstantní tak jako byla dříve, ale mění se každý den. Rotace Země se začala měřit a sledovat před cca padesáti lety a nepravidelnost byla od té doby změřena na hodnotě 1,5 milisekund, o kterou se zkrátil den, když se toto zrychlení objevilo. Tento rekord byl nicméně překonán v roce 2020, a to dokonce 28 násobkem. Jak se píše na fotce s článkem z roku 2020: "Zdá se, že nejenže mnoho z nás lidí by si přálo proletět tímto rokem, aby byl co nejrychleji za námi, ale že i planeta Země to cítí stejně. V poslední době začala rotovat neobvykle rychle a od roku 1960 (kdy začalo měření) jsme díky tomu v roce 2020 zaznamenali 28 kratších dní!" Moderátor na videu vysvětluje, že dle vědců dochází k podobným nepravidelnostem v rotaci Země kolem své osy jednou za 12.000 let a vždy to souvisí s děním, které je velmi zneklidňující. To jest s velkou transformací, ukončením jedné vývojové epochy Země a se začátkem nové.

Pojďme si udělat přehled, jak na nás transformace působí

ZÚČASTNĚTE SE I VY ANONYMNÍHO DOTAZNÍKU, ABYCHOM VIDĚLI, JAK TUTO OBROVSKOU PŘEMĚNU A PŘEPROGRAMOVÁVÁNÍ ZVLÁDÁME

Výsledky dotazníku na příznaky transformace vám přináším ve 2 typech tabulek pro přehlednost, vyberte si, která je pro vás přehlednější - objevila jsem nový nástroj, tak si ho užívám :)) a doufám, že potěší i vás :) Osobně mě moc baví sledovat, co nás spojuje, co kdo má jedinečné a jiné, a pokud vás první dva dotazníky zaujaly, ať už jejich výsledky nebo aktivní účast v nich, budu je ráda používat dál s různými zajímavými tématy. Budu ráda, když mi dáte vědět! :) Stačí jen ANO/NE. Odpovědi jsou anonymní - bez vašeho jména i bez emailu.


SHRNUTÍ ODPOVĚDÍ V TABULCE A NÍŽE PŘEHLEDNĚ TEXTEM:

38 zúčastněných odpovědělo ke 13.3.2021VÝSLEDKY PŘEHLEDNĚ TEXTEM:

Co se děje s člověkem jako s bytostí

Co se odehrává s naší duší a srdcem právě v tomto období?

Abychom opravdu dobře pochopili, co se v této převratné a extrémní době odehrává se světem, ale také s každým z nás, musíme si nejdříve ujasnit, co je to člověk: člověk sestává ze 3 základních částí: svého těla fyzického, ze své duše a nakonec ze svého ducha. Fyzické tělo je bez dvou zbývajících složek pouhou mrtvolou, ve které se okamžitě poté, kdy ji tyto dvě složky při smrti opustí, spouští proces hnití jako jedna ze zákonitostí organického fyzického světa. Tělo samo o sobě je tedy neživé a oživuje ho až naše duše a duch. Tvar a podobu našeho těla, celé naše tělesné vzezření, včetně našeho zdraví, určují a do těla otiskují tyto dvě výše zmíněné složky. Je-li něco v nepořádku s naší duší, potažmo s duchem, pak se tato disharmonie nebo deformace promítne na projekční plátno našeho těla. Tělo onemocní tehdy, je-li něco v nepořádku s naší duší a duchem. Fyzické tělo je nám tedy jasné. Pojďme se teď podívat podobným způsobem na ony dvě další složky, která z nás činí ve fyzickém těle živoucí bytost, a to duši a ducha.

Slovo duše je názvem, který zahrnuje obrovské množství skutečností a souvislostí, a ačkoli každý uvnitř "cítí", co je to "duše", přesto je málokdo schopen duši správně definovat a kompletně ji popsat v její mnoho-obsažnosti. Protože lidská duše, to není žádné "nafouknuté nic", jak ji popisuje ústy Vladimíra Ráže kníže pekel Solfernus v pohádce Hrátky s čertem. Není to ani mlhavý obláček, který v okamžiku smrti vylétne z našich úst nebo nosu. Je to naopak vysoce složitá struktura, kterou svou komplexností a dokonalostí, ani funkčností, nepřekonají ani ty nejdokonalejší a nejgeniálnější lidské výtvory. A přitom bez správného porozumění lidské duši, jejím systémům, strukturám, úrovním a funkcím, nebudeme schopni porozumět stávajícímu dění tam venku mimo nás, ani uvnitř nás samých. Lidská duše je současně něčím, co navíc určuje neopakovatelnou jedinečnost - individualitu - životnost a výjimečnost každého z nás - a proto bychom v této fázi vývoje už měli vědět, co v nás, jaké síly v nás, utvářejí každého z nás jako jedinečnou a ničemu nepodobnou individualitu s jedinečným osudem. A totéž platí o lidském Srdci. Souhlasíte se mnou? :)

mám v plánu text dokončit tento víkend, 13/3/21

Odchází mnohem více duší

Proto se v tomto období otevřelo mnoho odchozích bran pro ty, kteří považují svou cestu tady na planetě Zemi v této fázi za uzavřenou.

Od listopadu 2020 se dokonce otevřelo ještě několik dalších obrovských portálů k odchodu takovýchto duší po celém světě, a jejich odchod pomocí těchto portálů je mnohem jednodušší a hladší než je odchod za jiných okolností.

Lidské tělo je za normálních okolností dost těžké opustit, fyzické tělo musí být skutečně zmasakrováno (ať nemocí nebo jinak), aby mohla duše tělo opustit a odejít tzv. do smrti, ale v této vývojové fázi, kde se právě nacházíme, je duším nabízen relativně jednoduchý způsob, jak se ze svého těla rychle vyvázat a odejít.

Možná znáte i vy někoho ze svého okolí, kdo odešel zcela nečekaně, přestože byl do té doby zdráv a fit. Pokud tyto duše zvolí v této době odchod a rozhodnou se využít tohoto otevřeného portálu, pak jednou z forem odchodu je nečekaná extrémní forma nemoci, včetně těžkého průběhu kovidu, která duším umožní se relativně rychle a hladce vyvázat a odejít domů.

Tyto portály se začínají od ledna pomalu uzavírat.

Jedná se o velmi významnou skutečnost, která dokazuje, jak extrémní tato transformace je. Proto vás možná nepřekvapí, že tyto odchody tzv. "bez důvodu", které neumí nikdo vysvětlit, zaznamenala i média, jak uvidíte v dalším textovém bloku, který toto mé pozorování dokládá.

Vím, jaká je bolest ztratit někoho, koho milujete formou jeho konečného odchodu z planety Země, ale kéž by vám ve vašem žalu bylo útěchou, pokud vás takto nečekaně opustil někdo blízký, že to jeho duše se rozhodla k odchodu a že ten odchod byl hladký a jednoduchý ve srovnání s tím, jak je pro duši někdy velmi těžké se z těla uvolnit a odejít, i když je už tělo velmi poškozené a vyčerpané.

Pokud bych vám měla nabídnout nějaký obraz, jak si ten stávající proces, který je jednodušší a hladší díky zmíněnému otevřenému portálu, představit, je to jako byste z ruky pustili heliem nafouknutý balónek, který se okamžitě a s lehkostí vznese vzhůru, dříve než se nadějete. Zatímco obvyklý proces umírání je jako tahání velké řepy z půdy, jestli mi rozumíte.

Pokud by si člověk měl přát, jak chce zemřít, tak právě odchod tímto portálem je snem o odchodu ze života, protože je to proces hladký, jednoduchý  a laskavý.

Lidé, jejichž duše naplnily svůj učební plán v končící vývojové epoše Země, odcházejí

Jak jste na videích se záznamy z NASA satelitů mohli vidět, náročnost dění na úrovni energetické v souvislosti s děním na planetě Zemi a v naší galaxii, je nadstandardní. Působení energo-geo-magnetických výkyvů a extrémů kolem Země, stejně jako aktivita našeho Slunce zaprvé sama o sobě představuje extrémní zátěž pro lidský organismus. Ale to není všechno! To, co se se Zemí a v celé galaxii odehrává současně naznačuje, že na duchovních úrovních se děje něco identicky silného. To znamená, že toto fyzikálně měřitelné a viditelné dění je jen projevem mnohem hlubšího dění, které se lidstva, Země a naší galaxie týká, a které popisuji detailně ve své knize Známe se celé věky a ještě mnohem hlouběji se mu věnuji v knize o Lilith, na které pracuji.

Toto dění, které právě probíhá se dá stručně shrnout jako KONEC STARÉHO SVĚTA, tj. konec toho světa, který jsme dosud znali a začátek zcela nového uspořádání. Zatím není jasné, kam nová forma světa dosedne, a odkud se začne nově odvíjet, ale ať to bude jakákoli z nových forem světa, které nás čekají, bude to forma, která je se starou verzí světa zcela neslučitelná. Mimo jiné i proto, že je spojena se změnou hodnot, individuálních i společenských, dále s extrémní digitalizací, se změnou vztahů, a mnoha dalšími hlubokými změnami, které si dnes ještě většina z nás sice neumí vědomě představit, ale jejich duše na hlubších úrovních se velmi dobře orientují a vědí, co se právě odehrává a co nás čeká.

Znamená to, že duše člověka, má-li chtít pokračovat ve své zkušenosti a učení se v těchto nových podmínkách, které se začaly zřetelněji formovat během posledního roku, a to na všech úrovních, musí mít integraci těchto novostí v plánu. A také toho musí být schopna. Nástroje, kterými byly dosud naše systémy a duše vybaveny dosud, jsou slučitelné pouze se starým světem. Pokud tedy duše nemá v plánu učit se v tomto zcela nově definovaném světě (jehož definice se začíná ve zjevné podobě teprve formovat) nebo nemá-li dostatečné síly pro tento učební proces, odchází ze svého učebního pobytu na planetě Zemi v této fázi, protože učit se v nové formě světa už neměla v plánu.

Je jedno, jaký je věk člověka, protože učení některých duší bylo závislé na podmínkách starého světa, a proto se mohou rozhodnout odejít i relativně mladé duše. Nicméně platí, že jako duše máme tendence se učit pouze v jedné vývojové verzi - podobě světa, a proto se děje teď to, že umírá tolik lidí nad věkovou hranici 64 let, jak si můžete sami zjistit z odkazu na statistický ústav. Je tomu tak proto, že jejich vývojová cesta byla završena."Za týden zemřelo asi 500 lidí nad průměrem, které nezabil kovid, ale ministerstvo zdravotnictví tato úmrtí nedokáže vysvětlit"... novinky.cz

Jak jsme si řekli v předešlém textovém bloku, mnoho duší završuje svoji učební cestu na planetě Zemi a já jsem "náhodou" v mediích narazila na článek, který následuje, jež toto mé pozorování, dokládá:

Pokud si o věcech rádi děláte jasnější obrázek, doporučuji se podívat detailněji na oficiální údaje o úmrtích za několik posledních let na webu českého statistického úřadu, jedná se tedy o oficiální data, abyste získali představu, kterých věkových skupin se tyto plánované odchody převážně týkají. Je ale také zajímavé si srovnat počty úmrtí v jednotlivých letech s rokem posledním v souvislosti s nemocí, která je nazývána pandemickou. Možná budete překvapeni. Na stránce si můžete přepínat mezi různými věkovými skupinami. Link si budete muset bohužel zkopírovat, protože se mi nedaří ho převést na aktivní odkazující link. :)

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&z=T&f=TABULKA&katalog=30845&pvo=DEMD007&sp=A&str=v81

Chcete se cítit výborně? Vnitřně i tělesně?

Denní sestavu provádějte každý den! A kdykoli, když se necítíte dobře. Sestava obsahuje ošetření / cviky, které harmonizují všechny energetické i tělesné systémy.

Výborné cvičeni - ošetření na uzemnění.

Ošetření / cvik na zklidnění nervové soustavy, která je v tomto období pod velkým tlakem. Čím déle budete držet ruce v naznačené pozici, do tím hlubšího klidu budete uvádět nejen vaši nervovou soustavu, ale všechny vaše systémy a vaši duši.

Videa jsou v angličtině, a pokud angličtinu neovládáte, nevadí. Stačí přesně napodobovat, co vidíte na videu.

Držím vám palce a uděláte mi radost, když se se mnou podělíte se svými zkušenostmi a zážitky! :) Můžete k tomu využít formulář hned vedle. :)

A abychom naše čtení zakončili něčím, co vám přinese něco hmatatelně dobrého, zvu vás k vyzkoušení energetické medicíny k harmonizaci všech destabilizujících důsledků stávajícího dění...

A nakonec z úvodu textu slíbená ošetření nebo chcete-li cvičení energetické medicíny Donny Eden, k harmonizaci a ke stabilizaci vašeho systému v těchto nejen energeticky náročných časech a pár tipů.

PIJTE! Hodně pijte, protože je-li naše energetické pole nuceno se vypořádat s tak silnými vlivy, musí být uzemněno, a podmínkou k dobrému uzemnění a také k fungování všech energetických systémů je dobrá hydratace každé buňky těla.

V práci na sobě pomocí energetické medicíny vedu řadu klientů, kteří si nemohli dovolit se mnou pracovat jinak a tak jim toto vedení a podporu poskytuji jako dar svým potřebným bližním, aniž bych jim účtovala, a jejich pokroky, ať už na úrovni emočně duševního zdraví a pohody nebo na úrovni léčení tělesných nemocí a neduhů, jsou obrovské. Já sama jsem si pomocí energetické medicíny vyléčila nevyléčitelnou autoimunitní nemoc a jednou si dokonce zachránila život.

Proto, pokud se necítíte v tomto období, a nejen v tomto období dobře, ať už vnitřně nebo tělesně, pusťte se do práce s energetickou medicínou! A budete děkovat nejen mně, ale i sobě! :)

Provádějte ošetření/cviky pravidelně každý den! Váš energetický systém se musí naučit novým funkčním vzorcům.

Dnes zde pro vás uvedu jen cvičení pro toto období, ale pokud vás bude zajímat více a nebo máte-li nějaké jiné potíže a jste ochotni aktivně zapracovat na svém uzdravení, napište mi. Jen prosím o trpělivost, protože mám extrémní rozvrh. :)

Naděje a výzva k vnitřní bdělosti

Vážení a milí, tyto řádky a satelitní záznamy NASA vám přinesly hmatatelné důkazy o transformačním dění lidstva, Země, Slunce a celé naší galaxie...

... o kterém se sice všude mluví, ale pro většinu lidí platí, že to bylo dosud jen na jejich víře, zda budou v transformaci věřit nebo zda ji budou považovat za něco neprokázaného a možná smyšleného.

Teď už máte jistotu a víte, že jste součástí něčeho obrovského a svým významem výjimečného. Transformací je jasně naznačen vývoj k tomu lepšímu v člověku, vývoj ke Světlu a Lásce. I když jinými cestami než si většina lidí představuje a přeje.

Vývoj se tudíž nebude velmi pravděpodobně odehrávat tak, jak si to všichni ti, kteří vývoj sledují, a kteří se počítají k duchovně probuzeným, přejí a v jehož podobu věří na základě různých prognóz a channellingů. Je to jednoduše proto, že většina těchto channelingů pochází od elit, které za nežádoucím vývojem stojí a proto vytvářejí cílené optimistické prognózy, aby nás ukonejšily a zabránily nám se vůči dění aktivně vymezit.

Buďte proto obezřetní a nepřijímejte žádné zprávy a prognózy slepě, aniž byste se nad obsahem hlouběji zamysleli. Můžete totiž padnout do dokonale promyšlené informační pasti.